Select Page

Residentie

Jeeker
Ik wens meer informatie

  01

  Residentie Jeeker

  Residentie Jeeker werd genoemd naar de water­loop de Jeker. De rivier die ontspringt in de provincie Luik nabij Borgworm en helemaal naar Maastricht stroomt langs tal van monu­menten zoals ver­schillende watermolens, de Toren van Eben-Ezer, de vijver van Neercanne en de Sint-Servaas­­bron komt er zelfs in uit.
  Vlak aan de project­locatie splitst de Jeker. Ten westen loopt de rivier richting de Velinx en de Albertwal, oostelijk gaat de rivier voor het gebouw door en kruist de Wijkstraat.

  Een hele boter­ham vol. Zo ook Residentie Jeeker:

  Het gebouw omvat 14 mooie apparte­­menten en 3 ruime dak­apparte­menten verdeeld over 3 bouw­lagen, er is ook nog een gelijk­vloerse verdieping met een opper­vlakte van 687m2 voor handel, een kelder­niveau voor berg­ruim­tes en achter het gebouw zijn er 19 parkeer­plaatsen.

  02

  Omgeving

  Het gebouw is gelegen langs de Luiker­steen­weg en de Wijk­straat, vlak aan het ronde punt richting Luik.

  Op enkele honder­den meters rond het ge­bouw vind je ver­schillen­de grote handels­zaken waar­onder super­markt­en, doe-­het-­zelf­zaken… Ook de Velinx en het stads­centrum liggen op wandel­afstand.

  Residentie Jeeker betreft een kwali­tatief hoog­staand, bijna energie-neutraal nieuw­bouw­project voor zowel in­vesteer­ders als bewon­ers.

  Er wordt sterk ingezet op duur­zaam­heid. Uw appar­tement is energiezuinig en akoes­tisch bijzonder goed geïso­leerd. Boven­dien wordt steeds geko­zen voor onder­houds­vriende­lijke, duur­zame ma­teri­alen. Zo is elk ap­parte­ment voor­zien van een warmte­pomp met vloer­ver­warming.

  Zelfs binnen enkele decen­nia zal uw apparte­ment nog steeds een hoge woon­kwali­teit bie­den.

  03

  Leefruimtes

  Residentie Jeeker beschikt over verschillende types van apparte­men­ten, gelegen op ver­schil­lende ni­veaus aan de voor- of achter­kant van het ge­bouw. Hierdoor is er een gevarieerd aan­bod met uit­gebrei­de mo­gelijk­heden. Op deze ren­ders zijn enkele spe­ci­fie­ke leef­ruim­tes weer­ge­geven. Uiteraard blijft een af­wer­king naar per­soon­lijke smaak mo­ge­lijk.

  Afhankelijk van de locatie en grootte zitten de apparte­menten in een prijs­seg­ment tussen € 229.000 en € 430.000. Daarvoor krijgt u een mooi apparte­ment in een resi­dentie die hele­maal aan­gepast is aan uw woon­com­fort en leef­ge­woon­ten.

  In Residentie Jeeker zijn er apparte­menten beschik­baar met een of twee slaap­ka­mers met opper­vlak­tes tussen 73m 2 en 135m 2 voor­zien van indi­vidu­ele ter­ras­sen van 10m 2 tot 28m 2.

  04

  Slaapkamer

  In Residentie Jeeker zijn er apparte­menten met 1 of 2 slaap­kamers, op de beel­den hier­langs zie je enke­le ty­pes van slaap­ka­mers. Dit kan gaan van slaap­ka­mers met een dres­sing tot 1 slaap­ka­mer­apparte­menten met een rui­me ka­mer van bij­na 16m 2.

  Afwerking met een persoonlijke touch

  De apparte­menten van residen­tie Jeeker wor­den voor­zien van een hoog­staand stan­daard­pak­ket. Dit omvat kwali­tatie­ve ma­te­ria­len, een vol­le­dig uit­ge­rus­te keu­ken met dege­lij­ke in­bouw­toe­stel­len, een tren­dy bad­ka­mer,…

  Als koper kan u zelf materia­len en stij­len be­pa­len. Open com­muni­ca­tie en flexi­bi­li­teit dragen bij tot een ap­par­te­ment op uw maat!

  05

  Badkamer

  Ook badkamers kunnen naar persoon­lijke smaak wor­den in­ge­richt.
  Afhankelijk van het type en de groot­te van het ap­par­te­ment kan er een dou­che, een bad of een com­bi­natie wor­den voor­zien.

  06

  Sfeer

  Gezelligheid troef. Knus.

  Deze avondsfeerbeelden doen je alvast weg­dro­men van ge­zel­lige avond­jes op het ter­ras, met vrien­den of fa­mi­lie sa­men ver­hal­en op­die­pen in de woon­ka­mer… Beeld je je al­vast in waar je de kerst­boom zal zet­ten?

  Troeven

  Troeven van Residentie Jeeker:

  • Laadpunt voor auto kan optioneel worden voorzien
  • Optimale indeling en lichtinval
  • Aangename leefterrassen tot 28m2
  • Rustige gemene delen: 17 apparte­menten
   verdeeld over 3 trappen­hallen
  • Ideale ligging aan de stadsrand van Tongeren
  • Kwalitatief project, ideaal voor eigen bewoning
  • Uitermate geschikt voor verhuur
  • Fiscaal voordeel omwille van laag E-peil:
   vrijstelling van 50% van de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar
  • Aankoop aan 6% BTW mogelijk zolang toepasbaar
  • Complete service en persoonlijke be­gelei­ding

  07

  Liggingsplan

  Even terugkomen op de ligging:

  Op de rand van het centrum, goed bereik­baar voor wie van en naar het gebouw gaat. Is er een event in het centrum of is de Albertwal af­geslo­ten? Langs de Wijkstraat of de Luiker­steenweg blijft het gebouw met de wagen bereikbaar….

  Handelszaken voor dagdagelijkse bood­schap­pen zijn in de directe omgeving  te vinden.

  Samen geeft dat de ideale uitvals­basis in Tongeren!

  Disclaimer 
  Aan de gebruikte 3D’s/­Visuals kunnen geen rechten worden ontleend, deze betreffen een ‘artist impression’ en werden zo waarheids­­getrouw mogelijk ont­worpen. Het is daardoor mogelijk dat de gebruikte 3D’s/­Visuals afwijken van het ge­realiseerde eind­resultaat.